Pollinering − ett frö blir till
För att nya fröer ska bildas måste en blomma pollineras. Detta kan ske på olika sätt och som vanligt är naturen uppfinningsrik och nöjer sig inte med en lösning utan har utvecklat olika sätt att säkerställa pollination och befruktning.

Blommor och bin

Mötet mellan blommor och bin är helt livsavgörande för vår planet. För dig som odlar blommor, grönsaker och kryddväxter är det intressant att tänka till kring hur pollinering och befruktning går till och vilken roll du spelar i detta fantastiska kretslopp. Så låt oss titta lite närmare på det här med blommor och bin.

Befruktningen som sker i en blomma är å ena sidan en ganska enkel procedur, å andra ett fascinerande och livsavgörande skådespel i miniformat som utspelas omkring oss hela växtsäsongen.


Befruktning av en blomma

Produktionen av pollen i en blomma sker i de hanliga delarna, som kallas ståndare. Pollenet samlas i den så kallade ståndarknappen, som sitter längst ut på ståndaren. Beroende på art har blomman olika mängd ståndare. Blommas honliga delar sitter mitt i blomman och består av en eller flera pistiller vars övre del kallas märke. Det är på märket pollenet måste landa för att fröfabriken ska kunna kicka igång. Märket är ofta klibbigt för att underlätta för pollenkorn att fastna. När de har fastnat gror en liten pollenslang som för pollenkornen ner i pistillens fruktämne, där fröämnet väntar på att befruktas. Efter befruktningen börjar fruktämnet växa till sig, antingen till ett fröhus eller till en frukt med fröer i.


Hanblommor och honblommor

Hos de allra flesta växter består blommorna av både ståndare och pistill, men hos vissa arter är blommorna enkönade, alltså antingen en honblomma eller en hanblomma.

Hos växter som är så kallade sambyggare sitter enkönade blommor på olika ställen på samma blomma. Du ser skillnad mellan han- och honblommor på att honblomman har ett fruktämne i form av en liten knöl under blomman, vilken hanblomman saknar. Exempel på sambyggare är många sorter av gurka.

Hos växter som är så kallade tvåbyggare sitter enkönade blommor på olika plantor; det finns alltså hanplantor och honplantor av samma sorts växt. När du odlar tvåbyggare krävs en honplanta och en hanplanta för att få frukt. Exempel på tvåbyggare är humle och havtorn.


Självpollinering och självbefruktning

När pollen överförs från ståndare till pistill i samma blomma kallas det självpollinering och om blomman blir befruktad har en självbefruktning skett. Självpollinering är ett bra sätt för växter att fortplanta sig när det finns ont om pollinerare. Många blommor har utvecklat sätt att hindra självpollinering – exempelvis genom att ståndare och pistill inte är redo för befruktning under samma period. Naturen brukar veta vad den gör så detta är antagligen ett smart sätt att hindra en typ befruktning som inte är den bästa i längden. Eftersom självbefruktning ger fröer som är exakt likadana som moderplantan sker ingen genetisk variation.


Korspollinering och korsbefruktning

När pollen överförs från en blomma till en annan, på samma planta eller olika plantor, kallas det korspollinering och om blomman blir befruktad har en korsbefruktning skett. Korspollinering fungerar bara mellan blommor av samma art. Det är vid korspollinering som växter kan förändras genetiskt och utveckla artens styrkor och konkurrensfördelar.


Vad är en partenokarp växt?

Vissa arter och sorter kan utveckla frukter utan ett möte mellan ståndare och pistill. Dessa växter kallas partenokarpa och de har bara honblommor. Eftersom ingen regelrätt befruktning sker producerar partenokarpa växter inga fröer. Ordet kommer från grekiskans partkenos för ’jungfru’ och karpos för ’frukt’. Exempel på partenokarpa växter är vissa sorter av gurka och vindruva.


Pollinerare

Våra livsviktiga pollinerare

Naturen nöjer sig inte med ett sätt att säkerställa växternas fortplantning. De olika systemen är smarta och utvecklade för att minimera risken att pollinering uteblir.

Den absoluta merparten av all pollinering sker med hjälp av insekter och andra små gynnare. Att humlor och bin är helt ovärderliga vet vi men även fjärilar, spindlar, skalbaggar, steklar, getingar och flugor är med och transporterar pollen mellan ståndare och pistiller. Blommorna gör sin del i proceduren genom att utveckla listiga sätt att locka till sig pollinerare.

  • Dofter som ofta är söta och angenäma både för insekterna och oss odlare.
  • Färger som lyser och pockar på uppmärksamhet. Färgerna används också för att visa insekterna var på blomman de ska landa för att lättast komma åt pollenet.
  • Prickar och streck bildar mönster på kronblad som hjälper pollinerare att hitta rätt i blomman. De formar små landningsbanor riktade mot den pollenfyllda ståndarknappen.
  • Nektar är godis för pollinerare och produceras i många blommor just för att locka till fruktsamma möten mellan blommor och bin.
  • Det finns blommor som genom att likna en insekt lockar till sig pollinerare som tror de har funnit sin kärlek och försöker para sig med blomman. Pollinering med hjälp av pollinerande insekter är den absolut mest pricksäkra varianten. Pollen flyttas också via vind och vatten eller i pälsen på djur, men dessa sätt har dålig pricksäkerhet och innebär väldigt mycket spill.

Hjälp till med pollineringen

Ibland kan det vara bra att hjälpa till med pollineringen i din egen odling. Det kan stå på odlingsanvisningen till vissa sorter att handpollinering är lämpligt och odlar du i växthus, dit pollinerare har svårare att ta sig, är det bra att hjälpa gurkor, chili och tomater med pollineringen. Ett enkelt sätt är att försiktigt skaka på grenar med blommor eller knäppa lite på blommorna så att pollen frigörs. Har plantorna han- och honblommor kan du doppa en pensel i mitten av en hanblomma och doppa samma pensel i mitten av en honblomma. Honblommorna känns igen på att de har en liten knöl, som är början till frukten, bakom blomman.


Tänk på trädgårdens små gynnare

En trädgård, täppa eller koloni full av insektsliv är ljuvligt. Det är dessutom helt nödvändigt för att fortplantningen av våra växter ska fortgå. Mängden humlor och bin har minskat drastiskt under årtionden, mycket på grund av att blomrika ängar, åkrar och diken har försvunnit. I jordbruket odlas så kallad monokultur, alltså en art på stora ytor, vilken skapar en mycket torftig miljö för pollinerande insekter. All hobbyodlare kan göra stor nytta genom att odla växter som lockar pollinerare av olika slag. Läs mer i trädgårdens flygande vänner.

Att odla blommor, grönsaker och kryddväxter och samtidigt vara medveten om magin som uppstår när insekter transporterar små pollenkorn från blomma till blomma ger en härlig känsla av att vara del i ett livsviktigt kretslopp. Hela växtsäsongen puttrar små fröfabriker i våra odlingar som säkerställer naturens fantastiska gång år efter år.


Impecta Fröhandel

Impecta Fröhandel, 2020-04-01